Nghĩa của từ: associativity

*
tính kết hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

associativity
- tính kết hợpĐộng từ BQT - Android App