Nghĩa của từ: asteroid

*
hình sao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

asteroid /'æstərɔid/
* danh từ
 - (thiên văn học) hành tinh nhỏ
 - pháo hoả tinh hình sao
* tính từ
 - hình sao
Động từ BQT - Android App