Nghĩa của từ: astrology

*
thuật chiem tinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

astrology /əs'trɔlədʤi/
* danh từ
 - thuật chiêm tinh
Động từ BQT - Android App