Nghĩa của từ: asymmetrically

*
một cách không đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

asymmetrically
- xem asymmetricalĐộng từ BQT - Android App