Nghĩa của từ: asymptoic behaviour

* gt.
dáng điệu tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App