Nghĩa của từ: asymptoical behaviour

* gt.
dáng điệu tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error