Nghĩa của từ: asymptotic density

* đs.
mật độ tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App