Nghĩa của từ: asymptotic plane

*
mặt phẳng tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App