Nghĩa của từ: asymptotic spot

* gt.
vị trí tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App