Nghĩa của từ: asymptotical distrribution

* xs.
phân phối tiệm cận; gt. phân phối tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App