Nghĩa của từ: asymptotically

*
một cách tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

asymptotically
- xem asymptoteĐộng từ BQT - Android App