Nghĩa của từ: asymptotically stable

*
ổn định tiệm cận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App