Nghĩa của từ: asynchoronous

*
không đồng bộ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

asynchoronous
- không đồng bộĐộng từ BQT - Android App