Nghĩa của từ: at first

*
từ đầu, đầu tiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App