Nghĩa của từ: at the limit

*
ở giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App