Nghĩa của từ: atmospherics

* vl.
nhiễu loạn của khí quyển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

atmospherics /,ætməs'feriks/
* danh từ số nhiều
 - rađiô âm tạp quyển khí
Động từ BQT - Android App