Nghĩa của từ: atomic lattice

* đs.
dàn nguyên tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error