Nghĩa của từ: atomical lattice

* đs.
dàn nguyên tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App