Nghĩa của từ: audit procedure

* kt.
thủ tục kiểm nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error