Nghĩa của từ: augend

* mt.
số hạng thứ hai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

augend digit
 - (Tech) số tự số hạng thứ haiĐộng từ BQT - Android App