Nghĩa của từ: automatic drive

*
sự truyền tự động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App