Nghĩa của từ: automatic ejection

* mt.
sự ném tự động, bìa đục lỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App