Nghĩa của từ: automatic factory

* xib.
nhà máy tự động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error