Nghĩa của từ: automorphism group

*
nhóm các tự đẳng cấu, nhóm các phép nguyên hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App