Nghĩa của từ: autonomous system

* xib.
hệ ôtonom

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error