Nghĩa của từ: auxiliary view

* hh.
pháp chiếu phụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App