Nghĩa của từ: average divergence

*
sự phân kỳ trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App