Nghĩa của từ: axiom of scheme

* log.
sơ đồ tiên đề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App