Nghĩa của từ: backward derivate

* gt.
đạo hàm bên phải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error