Nghĩa của từ: basic plane

*
mặt phẳng cơ sở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App