Nghĩa của từ: basic set

* gt.
tập hợp cơ sở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App