Nghĩa của từ: bending invariant

*
bất biến khi uốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App