Nghĩa của từ: bending moment

*
mômen uốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App