Nghĩa của từ: biaxial

*
lưỡng trục, song trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biaxial /bai'æksiəl/
* tính từ
 - (vật lý) hai trục
Động từ BQT - Android App