Nghĩa của từ: biaxial homology

*
phép thấu xạ song trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App