Nghĩa của từ: biaxial involution

*
phép đối hợp song trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App