Nghĩa của từ: bicategory

*
song phạm trù

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bicategory
- song phạm trùĐộng từ BQT - Android App