Nghĩa của từ: bicompactum

*
song compăc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bicompactum
- song compăcĐộng từ BQT - Android App