Nghĩa của từ: bicylinder

*
song trụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bicylinder
- song trụĐộng từ BQT - Android App