Nghĩa của từ: bifurcate

*
tách đôi chia nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bifurcate /'baifə:keit/
* tính từ
 - chia hai nhánh, rẽ đôi
Động từ BQT - Android App