Nghĩa của từ: bigrade

*
song cấp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bigrade
- song cấpĐộng từ BQT - Android App