Nghĩa của từ: biharmonic

*
song điều hoà

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biharmonic
- song điều hoàĐộng từ BQT - Android App