Nghĩa của từ: bijection

*
song ánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bijection
- song ánhĐộng từ BQT - Android App