Nghĩa của từ: bilateral

*
hai bên, hai phía

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bilateral /bai'lætərəl/
* tính từ
 - hai bên
 - tay đôi
Động từ BQT - Android App