Nghĩa của từ: bilinear

*
song tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bilinear system
 - (Tech) hệ thống song tuyến [NB]Động từ BQT - Android App