Nghĩa của từ: bill of exchange

*
ngân phiếu trao đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bill of exchange
- hối phiếuĐộng từ BQT - Android App