Nghĩa của từ: bimodal

*
hai mốt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bimodal
- hai mốtĐộng từ BQT - Android App