Nghĩa của từ: bimodule

*
song môđun

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bimodule
- song môđunĐộng từ BQT - Android App