Nghĩa của từ: binary invariance

*
bất biến nhị nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App