Nghĩa của từ: binary projective group

*
nhóm xạ ảnh nhị nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App